De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Zo doen we dat

 

Dit stuk geeft een artistieke impressie van de geseling van Jezus. Matteüs vermeldt deze in vier woorden, maar als je gaat opgoogelen wat een geseling in de Romeinse tijd inhield, dan ben je daar nog heel lang beroerd van. Het was niet zozeer een straf; eerder een zo gruwelijk mogelijk deel van een terechtstelling.
Er is verschil tussen de Joodse geseling, die uit veertig min één slagen bestond, en de Romeinse, waarin men doorsloeg tot men niet meer verder kon; de gestrafte moest namelijk nog wel in leven blijven, maar alleen omdat de kruisiging anders geen zin meer zou hebben.
Dit stuk dient zowel voor de zangers als voor de toehoorders een uitzondelijk nare ervaring te zijn.
Koor 4 verbeeldt de zweepslagen door telkens hard in de handen te klappen en daarna te tellen. Tussendoor wordt een keer gestopt om te bezien of er nog wel verder gegaan kan worden. Uiteindelijk stopt het na slag 39. De tussenpozen tussen de slagen zijn onregelmatig, waardoor elke slag onverwacht komt. De klappen en het tellen overstemmen koor 1, 2 en 3.
Intussen bespreken de soldaten (koor 3) die de geseling uitvoeren luchtig de gang van zaken; het maakt hun niet veel verschil of ze een mens geselen of een paaltje in de grond slaan.
We beleven dit stuk vanuit Jezus' hoofd; zowel diens almaar verder verstoorde waarneming als de waanbeelden uit een soort delirium. In de huidige versie is dit alleen sissen; wellicht nog andere gewaarwordingen die we met geluid kunnen verbeelden. Dit doet koor 2.
De mannen van koor 1 zingen flarden herinnering die Jezus door het hoofd spelen. Het zijn fragmenten uit Pardon, jongeman; Die dag; en Niet op het feest. 
De vrouwen van koor 1 zingen een nergens heen leidende reeks akkoorden waarvan niemand duidelijk is wat die betekenen, maar ze zijn wel onmisbaar.
 
Zie en hoor hoe drie koren dit deel voordroegen op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen/roepen/sissen/klappen.
Lees ondertussen hieronder de tekst mee en huiver.
Of zie & hoor hoe het ging op de eerste campusuitvoering, Erasmusgebouw, 2015.
Of zie & hoor hoe dit ging in de Ontmoetingskerk, 2016.
Of zie & hoor hoe dit ging op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.

 
 
Voor SSAATB; 2 kleine spreekkoren; groot spreekkoor
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de volledige partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Instuderen:
- Koor 1:
   - koor 1 partituur = oefenen S1; mp3
   - " oefenmix voor S2; mp3
   - " oefenmix voor A1; mp3
   - " oefenmix voor A2; mp3
   - TB: gebruik de volledige partituur
       of versterkte mp3's voor Tenor of Bas
   - Klavieruittreksel in PDF (= accordeon), 1 A4
   - Partij accordeon met klappen in PDF , 2 A4
- Koor 2 (sissers): instructie op 1 A4 (docx, pdf)
- Koor 3 (soldaten): tekst op 1 A4 (docx, pdf)
- Uittreksel tbv directie (PDF, 4 pagina's)
 
Download en print de volledige partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Bij de partituur
In de digitale partituur konden we verscheidene zaken niet goed weergeven. Zo zijn de aanwijzingen voor dynamiek en tempowisseling ontbreken goeddeels. Dit wordt vooralsnog allemaal aan de dirigent over gelaten, die daarbij uiteraard rekening houdt met de mogelijkheden van de uitvoerders en de akoestiek van de zaal.
Het ritmische patroon is als volgt:
  • 2 tellen voor de maatstreep: koor 4 klapt
  • 1 tel voor de maatstreep: koor 4 telt
  • op de maatstreep: de vrouwen van koor 1 wisselen van akkoord met een sforzando (luid aangezet, meteen weer zacht verder gaand).
  • koor 3 werkt strak in de maat, rappend
  • koor 2 (sissen en andere vloeiende geluiden) voegt zich zachtjes in en uit.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Voor Pilatus
Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde Hem de vraag: 'Bent U de koning van de Joden?' Jezus zei: 'U zegt het zelf.'
Op de beschuldigingen die door de hogepriesters en oudsten tegen Hem ingebracht werden, antwoordde Hij niets.
Toen zei Pilatus tegen Hem: 'Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?' Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.
Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: 'Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?' Want hij wist dat ze Hem uit afgunst overgeleverd hadden.
Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: 'Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem moeten verduren.'
De hogepriesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden.
De gouverneur vroeg hun opnieuw: 'Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?' 'Barabbas', zeiden ze.
Pilatus zei tegen hen: 'Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?'
Ze riepen allemaal: 'Kruisig Hem.'
Maar hij zei: 'Wat voor kwaad heeft Hij dan eigenlijk gedaan?'
Ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig Hem.'
Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: 'Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien.'
Heel het volk riep als antwoord: 'Zijn bloed op ons en onze kinderen!'
Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden.

Matteüs 27: 11-26
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 27: 11-26

Zo doen we dat

Tekst Hendrik Jan Bosman, oktober 2013
 
Hierop volgt Ik lijk wel gek, waarin Simon van
Kyrene vertelt hoe hij Jezus' kruis moest dragen.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen

 

 

 
Deze pagina is bijgewerkt op 15 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.